تحویل کارت مربیگری درجه ۳ شنا خواهران
  کمیته آموزش هیات شنای استان به اطلاع  خواهرانی که در سال ۹۰ دوره مربیگری را گذرانده اند؛ می رساند برای ...
تحویل کارت مربیگری درجه ۲ برادران
  کمیته آموزش هیات شنای استان به اطلاع افرادی که در سال ۹۰ دوره ی مربیگری را گذرانده اند ،می ...