برگزاری مسابقات شنای کارکنان ادارات استان
به گزارش روابط عمومی هیئت شنای استان با همکاری هیئت ورزشهای  همگانی شهرستان شهرکرد یک دوره مسابقات شنا  ویژه کارکنان ...